آیندگان توافق شتاب‌زده و حزبی را نمی‌ستایند/ خطوط قرمز مشخص است