ریشه معضل بیکاری کرمانشاه کم توجهی به توانمندی های استان است