خط قرمز فرهنگ در فناوری ارتباطات مورد توجه قرار گیرد