تربیت سرمایه انسانی کارآمد به کارکرد معلمان بستگی دارد