تیم مذاکره کننده هسته ای به خوبی از حق مسلم ملت ایران دفاع کرد