امام جمعه کیش :کارگر درنگاه دینی مجاهد در راه خداست