استاد دانشگاه هاروارد، نظاميگری آمريکا را اشتباه ...