یادمان شهید «حاج حسین اسکندرلو» در منطقه فکه افتتاح شد