امام جمعه دیر:مسوولان در حفظ بیت المال اهتمام ویژه ای داشته باشند