اثبات هم پیمانی آل سعود با آمریکا و اسرائیل برای اكثر کشورهای منطقه و جهان