امام جمعه انزلی:سیاست جمهوری اسلامی ایران استکباررا ناکام گذاشته است