بینر: نباید در برابر تحرکات دریایی ایران ساکت بمانیم