نرخ سود بانکی مشخص شد/ آمادگی بانک مرکزی برای نتیجه مثبت یا منفی مذاکرات