دانشگاه‌های اردبیل بصورت مستقل میزبان اعتکاف دانشجویی هستند