تحریم‌ها را ادامه می‌دهیم و دیگران را هم به تحریم ترغیب می‌کنیم