بوسه بر پیشانی پدرانی از جنس آفتاب شرق اصفهان/ تصاویر