نقش آموزش وپرورش در تربیت دانش آموزان  ضعیف شده است