دری نجف آبادی: حمایت آمریکا از حقوق بشر فریبکارانه است