افزایش حاشیه نشینی در بناب/فعالیت ۳۲۰ واحد تولیدی در این شهرستان