امام جمعه دزفول:ارتقای سطح تولید کشور در گرو تلاش کارگران است