مسئولان باید در استفاده از لوازم داخلی پیشگام باشند