محصولات کارگران باید در جامعه ایرانی اسلامی دارای ارزش باشد