الهه راستگو: رویه دولت در مواجه با مشکلات بیماران خاص باید تغییر کند