قانون رضایت افراد زیاده خواه را برآورده نخواهد کرد/ در توزیع آب به حق خود قانع باشیم