استفاده از جوهره وجود مهمترین اصل در حل مشکل بیکاری جوانان است