کلید حل مشکلات کشور در اتکا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی است