اسکورت کشتی های تجاری در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا