جمعی از مردم هشترود همزمان با هفته سلامت، کارگر و معلم کوهپیمایی کردند