شرایط نا‌مساعد کارگران، معلول راه‌حل‌های نئولیبرال‌ها