پورمحمدی: دولت مصمم به تقویت زیرساختها در حوزه کشاورزی و صنعت است