امام جمعه قزوین: راه امام علی (ع) طریق عزت و اقتدار و نه گفتن به کانون های ظلم و فساد است