امام جمعه آشتیان: استقلال کشوردر گرو تولیدات داخلی است