استقلال سیاسی کشور در گرو رونق تولیدات داخلی و استقلال اقتصادی است