بیان نقاط ضعف مردم به قصد تضعیف، خلاف سیره حضرت علی (ع) می باشد