مشکل اقتصادی کشور با تولید و اتکا به قدرت ملی حل خواهد شد