آیت الله علم الهدی: نماد دین‌گرایی بر دین‌گریزی در کشور است