امام جمعه خور و بیابانک: اقتصاد بدون تولید داخلی به سرانجام نمی رسد