تصویر تاریخی از لحظه سقوط سایگون و پایان جنگ ویتنام