برگزاري همايش بزرگداشت روز شوراهاي اسلامی شهر و روستا