برای تقویت تولید داخل باید دلالی و خریدکالای خارجی را کنار گذاشت