دولت تدبیر و امید در 2 سال گذشته رشد منفی اقتصاد کشور را به رشد مثبت تبدیل کرد