امام جمعه قصرشیرین: تبیین فرهنگ علوی در جامعه ضروری است