چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت است