آنگاه که نغمه‌های آسمانی صعود جنتی را به ارمغان دارد...!؟