سکوت، ملت‌های عربی را در ظلم‌ها علیه ملت یمن شریک می کند