راضی کردن اقلیت روشنفکر به بهای ازدست دادن اکثریت دینی اشتباه است