تعلیم و تعلم کشور در اختیار معلم و حیات اقتصادی کشور بر دوش کارگر است