برنامه ها و اقدامات شاخص شهرداري خاکعلي طي 7 ماه گذشته /از پرداخت بدهي ها تا احداث ميدان 1000 متري