ادعايي که به مذاق پرسپوليسي ها خوش نمي آيد! |مزایده سوم هم یک نمایش است|نه هدایتی تایید می شود،‌ نه به