تولید ۳۰هزار ارس در مهدیشهر/زمان ورود و خروج دام از مراتع آرادان